Sister Saint-Gilbert (Rollande Dufresne) and three students wearing their festive kimonos

Tobata (Kitakyūshū), Japan, 1951.
Sister Saint-Gilbert (Rollande Dufresne) and three students wearing their festive kimonos