Página tapa - Itsumo Iézusu-sama to issho ni

Tokyo, 1984. Hermana Takako Kikuchi. Ilustración Fusako Yusaki.
Página tapa - Itsumo Iézusu-sama to issho ni